Binnen het Exchangeproject geeft Nelleke de Jong  haar promotieonderzoek vorm. Nelleke richt zich op de relatie tussen honoursonderwijs en regulier onderwijs, gezien vanuit het perspectief van de docent. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat excellentieprogramma’s meerdere doelen kunnen hebben. Naast het bieden van uitdaging aan de meer gemotiveerde en getalenteerde student, kunnen deze programma’s ook fungeren als plekken waar wordt geëxperimenteerd met het bevorderen van talentontwikkeling en wordt het gezien als meerwaarde als de opbrengsten daarvan ook hun weg vinden naar het reguliere onderwijs. Op die manier kan de transfer van honoursonderwijs naar regulier onderwijs een bijdrage leveren aan onderwijsverbetering en vernieuwing die ten goede komt aan alle studenten. In dit laatste wil Nelleke meer inzicht krijgen.

Nelleke zoomt daarom in op de transfer van onderwijselementen vanuit honoursonderwijs naar regulier onderwijs, in gang gezet door de Exchangeteams. In het eerste deel van haar onderzoek richt Nelleke zich op hoe deze transfer binnen deze interventiemethodiek verloopt. Haar focus ligt op het bestuderen van het proces van deze transfer binnen de context van de Exchangeteam-methode: hoe werken docenten aan deze transfer, welke beslissingen en afwegingen maken zij en hoe houden zij rekening met de verschillen tussen hun honours en hun reguliere onderwijs? Nelleke gebruikt hiervoor het door haar ontwikkelde  conceptuele Framework for Analzying Conceptions of Excellence.  

In het tweede deel van het onderzoek richt Nelleke zich op de effecten van het overzetten van honourselementen, door het onderzoeken van een aantal interventies die gericht zijn op deze transfer. Nelleke onderzoekt hierbij het effect op de reguliere studentengroep waar deze interventie wordt uitgevoerd. Nelleke gaat hierbij in op de vraag of docenten hun doel bereikt hebben met de interventie en analyseert overkoepelend alle interventies om succes- en faalfactoren rondom de transfer van honours naar regulier te kunnen identificeren. Als laatste onderzoekt Nelleke in hoeverre de Exchangeteam-methode een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van transfer van honours naar regulier onderwijs.