In het Exchange-project willen wij grip krijgen op het proces van transfer van honours naar regulier onderwijs. We hebben daarom een team-procedure ontwikkeld: de Exchangeteam-methode. Deze is gebaseerd is op de data-team methode (Schildkamp et al. 2016). De data-team methode is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en zeer succesvol gebleken bij het duurzaam verbeteren en innoveren van het onderwijs. Met de Exchangeteam-methode gaan ontwikkelteams aan de slag om de cultuur van excellentie te versterken en verder te verspreiden.

Figuur 1: De Exchangeteam-methode

Exchangeteams worden gevormd door 2 honoursdocenten, 2 honoursstudenten, een manager en een coach vanuit het onderzoeksproject. Samen doorlopen zij een aantal stappen (zie figuur 1), waardoor zij, op basis van data, een interventie ontwikkelen. Onder data wordt verstaan alle vormen van informatie die beschikbaar zijn binnen de opleiding en van nut zijn voor de interventie. Dit kunnen studentevaluaties zijn, maar ook cijfers voor bepaalde vakken, GPA’s, etc. Daarnaast worden de uitkomsten van de Vragenlijst Cultuur van Excellentie ook meegenomen.

Op basis van deze data en de evaluatie van het team aangaande de sterke punten van hun honoursonderwijs, wordt een interventie ontwikkeld en wordt deze geïmplementeerd in het reguliere onderwijs. Door middel van een proces- en effectevaluatie wordt onderzocht wat het effect is van deze interventie.

Het werkboek waarin de Exchangeteam-methode wordt uitgelegd en waarmee u met een team binnen uw opleiding zelf aan de slag kunt is hier te downloaden.

Schildkamp, K., Poortman, C.L. & Handelzalts, A. (2016). Data teams for school improvement. School Effectiveness and School Improvement, 27(2), 228-254.